ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 23-12-2557 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-12-2557 ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-12-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด - ฝ่ายกองการประปา
 04-12-2557 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 28-11-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการลงทะเบียนผู้สูงอายุ - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-11-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-11-2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองศึกษา
 30-10-2557 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ (รายใหม่) - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-10-2557 ประชาสัมพันธ์แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-09-2557 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-09-2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-09-2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2557 ประกาศ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-09-2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-09-2557 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-08-2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-08-2557 ขอเชิญชมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมมวลชนสัมพันธ์เกมส์ ๕๗ - ฝ่ายกองศึกษา
 11-08-2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-06-2557 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-06-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย - ฝ่ายกองคลัง
 12-06-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของกองการประปา และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด - ฝ่ายกองการประปา
 09-06-2557 ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค - ฝ่ายกองการประปา
 05-06-2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-05-2557 ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิด ประจำปี 2557 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 15-05-2557 รายละเอียดแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-04-2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเวทีประชาคม - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-04-2557 ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ในช่วงฤดูแล้ง - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-04-2557 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-03-2557 ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-03-2557 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29