ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 12-05-2566 สรุปข่าวการประชุมมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-05-2566 เอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-05-2566 รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-05-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เปิดการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศ่บาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 28-04-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-04-2566 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-04-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 20-04-2566 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-04-2566 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-04-2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-04-2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน ) - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-04-2566 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายกองการประปา
 07-04-2566 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (รอบ 6 เดือน) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-04-2566 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2566 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-04-2566 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-04-2566 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-03-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-03-2566 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-03-2566 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-03-2566 ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-03-2566 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-03-2566 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-03-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-03-2566 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลอดก่อนกำหนด - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 23-03-2566 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดยะลา Privacy Policy of Yala Province - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-03-2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนมงคลวิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-03-2566 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลประจำปี 2566 (กิจกรรมการแข่งขันวิ่ง " IYERWENG FUN RUN 2023 พิชิตสภายวอล์ค") - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-03-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-03-2566 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38