ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 17-05-2564 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตาต่อสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-05-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-05-2564 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-05-2564 เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2564 สื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2564 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2564 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-05-2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-05-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-05-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เช็คของผู้มีสิทธิรับเงินไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคารภายในระยะเวลา 6 เดือน - ฝ่ายกองคลัง
 03-05-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา - ฝ่ายกองคลัง
 30-04-2564 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-04-2564 ๊UPDATE สถานการณ์ COVID-19 ยะลา "ระลอกเมษายน 2564" - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-04-2564 ท้องถิ่นไทย สู้ภัยโรคโควิด-19 - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-04-2564 มาตรการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดยะลา ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-04-2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา เรื่อง ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-04-2564 เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากลมแรง-ฟ้าผ่า - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-04-2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-04-2564 24 เมษายน "วันเทศบาล" - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-04-2564 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce" - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-04-2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-04-2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-04-2564 คู่มือการให้บริการการขอรับเบี้ยยังชีพ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-04-2564 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-04-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 - ฝ่ายกองศึกษา
 10-04-2564 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (โควิด-19)​ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-04-2564 มาตราการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (โควิด-19) การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์​ ประจำปี​ 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-04-2564 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น " พ้นภัย " - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-04-2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38