ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 38 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 30-06-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-06-2563 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด - 19 ไปด้วยกัน - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-06-2563 ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441) - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-06-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1ุ6-19/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-06-2563 แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี 2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-06-2563 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-06-2563 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-06-2563 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-06-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-06-2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-06-2563 ประกาศช่องทางการเข้าสู่ระบบในการตอบแบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-06-2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-06-2563 สื่อประชาสัมพันธ์ "ชวนลูกใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี" - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-06-2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-06-2563 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2563 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าสู่รบบสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อตอบแบบประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2563 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2563 ข้อมูลเชิงสถิตืเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-06-2563 รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2562 - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-06-2563 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563)) - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-05-2563 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกันใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-05-2563 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ประจำปี 2563 - ฝ่ายกองการประปา
 12-05-2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนและหน่วยงานประหยัดพลังงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-05-2563 สื่อประชาสัมพันธ์การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-05-2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-05-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีการศึกษา 2563 - ฝ่ายกองศึกษา
 30-04-2563 การให้ความช่วยเหลือด้านการทะเบียนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-04-2563 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-04-2563 ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้นกันยาเสพติด - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37