ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 28 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 25-09-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-09-2561 สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-09-2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14-09-2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-09-2561 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-09-2561 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-09-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนกย61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-09-2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียน เพื่อทำหมันสุนัข - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 04-09-2561 ประชาสัมพันธ์การยกเลิกตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปาตามบ้าน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-09-2561 สื่อประชาสัมพันธ์วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-08-2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-08-2561 ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 20-08-2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-08-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนสค.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-08-2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-07-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนกค.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-07-2561 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-06-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-06-2561 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 12-06-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนมิย.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-06-2561 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลรายออีดิลฟิตรี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-06-2561 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ - ฝ่ายกองการประปา
 06-06-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-06-2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-05-2561 รายงานผู้มารับบริการ (พรบ.อำนวยความสะดวก) ประจำเดือนพค.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-04-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-04-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนเมย.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-04-2561 มาทำ 3R กันเถอะ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-04-2561 ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2561 เฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ในช่วงฤดูร้อน ปิดภาคเรียน - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30