ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 4 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 03-12-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การประมูลราคาเช่าอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าพื้นเมือง โดยวิธีประมูล - ฝ่ายกองคลัง
 17-11-2564 ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดยะลา - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-11-2564 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-11-2564 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 - ฝ่ายกองคลัง
 25-10-2564 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 และไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-10-2564 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-10-2564 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-10-2564 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-09-2564 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-09-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา - ฝ่ายกองการประปา
 29-09-2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 283/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-09-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 20-09-2564 รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564) - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-09-2564 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 10-09-2564 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-09-2564 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-09-2564 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ - ฝ่ายกองคลัง
 30-08-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 18-08-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-08-2564 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-08-2564 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที้่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-08-2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่งไป​ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-08-2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-08-2564 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-07-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-07-2564 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-07-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-07-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 05-07-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-07-2564 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37