ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 14-09-2559 ประกาศขอความร่วมมือประชาชนห้ามนำกิ่งไม้ เศษวัสดุ หรือเศษขยะ วางบนพื้นที่สัญจรหรือที่สาธารณะ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 29-08-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-08-2559 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-08-2559 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-06-2559 สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14-06-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 06-06-2559 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-05-2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-05-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์ตำบล ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-05-2559 ประกาศการประมูลราคาเช่าอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม - ฝ่ายกองคลัง
 26-05-2559 ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายน้ำประปา - ฝ่ายกองการประปา
 26-05-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-04-2559 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-04-2559 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2559 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-04-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2559 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-04-2559 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-03-2559 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-03-2559 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน (ตลาดน้ำบ้านพรุ) - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-03-2559 สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้ถังก๊าซคอมโพสิตแทนถังเหล็ก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-03-2559 ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-03-2559 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-02-2559 ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองศึกษา
 28-01-2559 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอุจจาระร่วง - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 27-01-2559 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-01-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์ตำบล ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-01-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-12-2558 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ คัดแยกขยะอันตรายในชุมชน - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 23-12-2558 ขอความร่วมมือคัดแยกขยะอันตราย และรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38