ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 03-12-2553 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย - ฝ่ายกองศึกษา
 03-12-2553 ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-11-2553 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-10-2553 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - ฝ่ายกองศึกษา
 26-10-2553 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - ฝ่ายกองศึกษา
 12-10-2553 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 - ฝ่ายกองคลัง
 11-10-2553 การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-10-2553 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553) - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-10-2553 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเนินชะลอความเร็ว - ฝ่ายกองช่าง
 05-10-2553 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายเทศบาล 6 - ฝ่ายกองช่าง
 28-09-2553 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-09-2553 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2553 - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-08-2553 โครงการละศีลอด (บูกอปอซอ) ประจำปี 2553 - ฝ่ายกองศึกษา
 27-08-2553 สำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-08-2553 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-08-2553 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-08-2553 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-07-2553 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ฝ่ายกองช่าง
 25-07-2553 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน - ฝ่ายกองคลัง
 06-07-2553 ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว ทราบถึงสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการของรัฐ - ฝ่ายกองศึกษา
 06-07-2553 ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา - ฝ่ายกองศึกษา
 05-07-2553 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2553) - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-07-2553 ประชาสัมพันธ์การใช้ใบรับคำขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-07-2553 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก/ชิกุนคุณย่า - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 30-06-2553 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-06-2553 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 - ฝ่ายกองช่าง
 16-06-2553 ขอเชิญส่งทีมเซปักตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขัน "กรงปินังคัพ ครั้งที่ 1/2553 - ฝ่ายกองศึกษา
 14-06-2553 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-05-2553 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการครองเรือนแก่สตรีที่สมรส ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 12-05-2553 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38