ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 16 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 07-10-2554 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-10-2554 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-10-2554 สรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ในรอบไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔) - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-09-2554 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานภายในศูนย์พัฒนาฝึกมือแรงงานจังหวัดยะลา รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2554 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ - ฝ่ายกองคลัง
 24-08-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน ระยะที่สอง - ฝ่ายกองช่าง
 23-08-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเนินชะลอความเร็ว จำนวน ๖ จุด - ฝ่ายกองช่าง
 22-08-2554 ประกาศ การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก - ฝ่ายกองช่าง
 19-08-2554 ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว - ฝ่ายกองศึกษา
 19-08-2554 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-08-2554 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองช่าง
 22-07-2554 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแวหะยี - ฝ่ายกองคลัง
 08-07-2554 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554) - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-07-2554 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดชั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ฝ่ายกองช่าง
 05-07-2554 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน - ฝ่ายกองการประปา
 30-06-2554 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-06-2554 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-06-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฮเมท (เสารีด) ความสูง ๑๕ เมตร - ฝ่ายกองช่าง
 28-06-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาขยายเขตและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงฯ - ฝ่ายกองช่าง
 28-06-2554 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย - ฝ่ายกองคลัง
 27-06-2554 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมลดภาระค่าครองชีพประชาชน ปี 2554 - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-06-2554 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน ระยะที่สอง - ฝ่ายกองช่าง
 30-05-2554 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา - ฝ่ายกองศึกษา
 11-05-2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-05-2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-04-2554 สถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2554) - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-04-2554 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-03-2554 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-03-2554 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-03-2554 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30