ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 06-03-2560 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-03-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งทีี่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-02-2560 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-02-2560 เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14-02-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งเจ้าของหรือผู้ครองครอบอาคารเพื่อทำการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 06-02-2560 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 06-02-2560 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-02-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุกจริตคอรัปชั่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-02-2560 ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในท้องที่ ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ ๑๒ จังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-01-2560 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและลงทะเบียนพร้อมเพย์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-01-2560 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองศึกษา
 11-01-2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-01-2560 ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-12-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-12-2559 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 27-12-2559 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-12-2559 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-12-2559 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-11-2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-11-2559 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-10-2559 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด - ฝ่ายกองการประปา
 26-10-2559 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-10-2559 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-10-2559 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 07-10-2559 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-10-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-10-2559 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-09-2559 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 20-09-2559 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-09-2559 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38