ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 21-03-2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนมงคลวิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) - ฝ่ายสำนักปลัด 
 21-03-2566 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลประจำปี 2566 (กิจกรรมการแข่งขันวิ่ง " IYERWENG FUN RUN 2023 พิชิตสภายวอล์ค") - ฝ่ายสำนักปลัด 
 17-03-2566 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด 
 13-03-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา 
 08-03-2566 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายกองการประปา 
 16-02-2566 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-02-2566 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-02-2566 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-02-2566 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-02-2566 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายกองการประปา
 03-02-2566 โครงการห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-02-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งรายละเอียดและช่องทางการเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-02-2566 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-01-2566 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 9/2 หลักสูตร 6 เดือน โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-01-2566 วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-01-2566 ร่วมรณรงค์ "ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%" - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-01-2566 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-30 มกราคม 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-01-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปา - ฝ่ายกองการประปา
 19-01-2566 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-01-2566 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-01-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา​ - ฝ่ายกองศึกษา
 12-01-2566 ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา เปิดรับสมัครเด็กเล็กใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 - ฝ่ายกองศึกษา
 09-01-2566 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายกองการประปา
 26-12-2565 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝังตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-12-2565 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและส่งรายชื่อ เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 15-12-2565 ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-12-2565 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-12-2565 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-12-2565 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30