ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 04-07-2561 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-06-2561 ประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 29-06-2561 เรื่อง จัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 29-06-2561 ประกาศเทศบาล เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบล บันนังสตา ปลอดบุหรี่ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 25-06-2561 คำสั่ง คณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 25-06-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-06-2561 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 12-06-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนมิย.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-06-2561 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลรายออีดิลฟิตรี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-06-2561 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ - ฝ่ายกองการประปา
 06-06-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-06-2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-05-2561 รายงานผู้มารับบริการ (พรบ.อำนวยความสะดวก) ประจำเดือนพค.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-04-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-04-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนเมย.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-04-2561 มาทำ 3R กันเถอะ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-04-2561 ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2561 เฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ในช่วงฤดูร้อน ปิดภาคเรียน - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-04-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 03-04-2561 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาศที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-03-2561 ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-03-2561 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-03-2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-03-2561 กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-03-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนมีค.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-03-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-03-2561 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-03-2561 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-03-2561 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-02-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนกพ.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38