ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 23-11-2566 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-11-2566 เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-11-2566 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง - ฝ่ายกองช่าง
 11-11-2566 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566) - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-11-2566 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง - ฝ่ายกองช่าง
 10-11-2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 10/1 หลักสูตร 3 เดือน - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-10-2566 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ได้มีการอนุมัติแล้ว - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-10-2566 คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-10-2566 คำสั่งเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-10-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-10-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา - ฝ่ายกองคลัง
 24-10-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-10-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบันนังสตา พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-10-2566 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-10-2566 รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-10-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 03-10-2566 แผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 02-10-2566 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ฝ่ายกองคลัง
 28-09-2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศอำเภอบันนังสตา เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-09-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2566 - ฝ่ายกองการประปา
 18-09-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 - ฝ่ายกองคลัง
 06-09-2566 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-08-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ - ฝ่ายกองการประปา
 28-08-2566 รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ฝ่ายกองศึกษา
 24-08-2566 รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางทันตกรรมในเด็ก (หนูน้อยฟันสวย) - ฝ่ายกองศึกษา
 18-08-2566 รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (กิจกรรมวิชาการ 4 ฐาน พาเพลิน) - ฝ่ายกองศึกษา
 15-08-2566 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-07-2566 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-07-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่องประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37