ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 28 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 11-03-2562 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-03-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-02-2562 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือน กพ.62 - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-02-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14-02-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 13-02-2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-02-2562 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-02-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 06-02-2562 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-02-2562 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-02-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 06-02-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 06-02-2562 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ในไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-01-2562 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ "ไขมันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้" - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 18-01-2562 ประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทุนมนุษย์ "ช๊อปหนังสือช่วยชาติ" - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-01-2562 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-01-2562 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองศึกษา
 16-01-2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการของกระทรวงการต่างประเทศ - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-01-2562 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-01-2562 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนมค.62 - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-01-2562 ประชาสัมพันธ์การแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-01-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-01-2562 สรปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-01-2562 ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการในจังหวัดยะลา - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-01-2562 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการในจังหวัดยะลา - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-01-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30