ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 07-04-2558 ร่วมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-04-2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีประชาคม ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-04-2558 ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิด ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 31-03-2558 ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-03-2558 สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-03-2558 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-02-2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองศึกษา
 19-01-2558 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-12-2557 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-12-2557 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-12-2557 ข่าวประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-12-2557 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-12-2557 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-12-2557 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-12-2557 ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-12-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด - ฝ่ายกองการประปา
 04-12-2557 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายกองคลัง
 28-11-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการลงทะเบียนผู้สูงอายุ - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-11-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-11-2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองศึกษา
 30-10-2557 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ (รายใหม่) - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-10-2557 ประชาสัมพันธ์แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-09-2557 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-09-2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-09-2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2557 ประกาศ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-09-2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-09-2557 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-08-2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-08-2557 ขอเชิญชมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมมวลชนสัมพันธ์เกมส์ ๕๗ - ฝ่ายกองศึกษา
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25