ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 09-04-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 03-04-2561 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาศที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-03-2561 ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-03-2561 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-03-2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-03-2561 กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-03-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนมีค.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-03-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-03-2561 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-03-2561 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-03-2561 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-02-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนกพ.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-02-2561 ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ ๙ จังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-01-2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-01-2561 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-01-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนมค.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-01-2561 ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็กใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองศึกษา
 09-01-2561 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-01-2561 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-12-2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14-12-2560 รายงานผู้มารับบริการ (พรบ.อำนวยความสะดวก) ประจำเดือนธค.60 - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-12-2560 ข้อบังคับเทศบาลตำบลบันนังสตา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-12-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-11-2560 แจ้งการจ่ายน้ำประปา - ฝ่ายกองการประปา
 21-11-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองคลัง) - ฝ่ายกองคลัง
 13-11-2560 รายงานผู้มารับบริการ (พรบ.อำนวยความสะดวก) ประจำเดือนพย.60 - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-11-2560 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-11-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การประมูลราคาเช่าอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าพื้นเมือง โดยวิธีประมูล - ฝ่ายกองคลัง
 30-10-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองการประปา
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30