ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 09-04-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 09-04-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 09-04-2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2562 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 02-04-2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บริษัท มัสคาโล จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-03-2562 ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-03-2562 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 20-03-2562 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) - ฝ่ายกองการประปา
 20-03-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-03-2562 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนมีค.62 - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-03-2562 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-03-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-02-2562 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือน กพ.62 - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-02-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14-02-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 13-02-2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-02-2562 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-02-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 06-02-2562 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-02-2562 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-02-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 06-02-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 06-02-2562 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ในไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-01-2562 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ "ไขมันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้" - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 18-01-2562 ประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทุนมนุษย์ "ช๊อปหนังสือช่วยชาติ" - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-01-2562 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-01-2562 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองศึกษา
 16-01-2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการของกระทรวงการต่างประเทศ - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35