ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 10 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 30-11-2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-11-2559 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-10-2559 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด - ฝ่ายกองการประปา
 26-10-2559 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-10-2559 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-10-2559 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 07-10-2559 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-10-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-10-2559 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-09-2559 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 20-09-2559 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-09-2559 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-09-2559 ประกาศขอความร่วมมือประชาชนห้ามนำกิ่งไม้ เศษวัสดุ หรือเศษขยะ วางบนพื้นที่สัญจรหรือที่สาธารณะ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 29-08-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-08-2559 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-08-2559 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-06-2559 สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14-06-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 06-06-2559 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-05-2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-05-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์ตำบล ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-05-2559 ประกาศการประมูลราคาเช่าอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม - ฝ่ายกองคลัง
 26-05-2559 ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายน้ำประปา - ฝ่ายกองการประปา
 26-05-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-04-2559 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-04-2559 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2559 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-04-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2559 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-04-2559 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30