ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 07-05-2562 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 07-05-2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2562 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งรายละเอียดและช่องทางการเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2562 ขอความร่วมมือใช้ไบโอดีเซลบี ๒๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-05-2562 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 29-04-2562 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-04-2562 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๙" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-04-2562 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเทียวไทยจากใจคนสร้างสรรค์ (Paradise@Thailand) - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-04-2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗. และแก้ไขเพิ่มเติม - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-04-2562 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนเมย.62 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 09-04-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 09-04-2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2562 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 02-04-2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บริษัท มัสคาโล จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-03-2562 ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-03-2562 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 20-03-2562 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) - ฝ่ายกองการประปา
 20-03-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-03-2562 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนมีค.62 - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-03-2562 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-03-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-02-2562 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือน กพ.62 - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-02-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37