ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 29-03-2564 ประชาสัมพันธ์ วารสาร “ฅนข่าว ท้องถิ่น” - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-03-2564 สารประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-03-2564 การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-03-2564 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-03-2564 วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น​ หรือผู้บริหารท้องถิ่น​ ทางอิเล็กทรอนิกส์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-03-2564 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-03-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-03-2564 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-03-2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-03-2564 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-03-2564 สื่้อวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-03-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-02-2564 สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID - 19 - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-02-2564 ประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-02-2564 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-02-2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ด้วยระบบโควตา (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทศโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-01-2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การลดหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด ในพื้นที่ควบคุม - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-01-2564 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-01-2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-01-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-01-2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-01-2564 ประชาสัมพันธ์รายการตามโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-01-2564 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-01-2564 ประชาสัมพันธ์การับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-01-2564 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2564 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2564 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2564 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2564 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30