ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 30-10-2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-10-2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-10-2562 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ - ฝ่ายกองคลัง
 25-10-2562 ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา เรื่อง การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ กิจกรรมฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-10-2562 คำสั่งเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของแต่ละส่วนราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-10-2562 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-09-2562 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-09-2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-09-2562 คุณประโยชน์ของการบริโภคผลไม้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-09-2562 ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 02-09-2562 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้" - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-08-2562 ประชาสัมพันธ์ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% ปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-08-2562 สื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์ และเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ฝ่ายกองคลัง
 01-08-2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ฝ่ายกองช่าง
 26-07-2562 ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์ และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-07-2562 ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-07-2562 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-06-2562 ประชาสัมพันธ์กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท และกฎหมายการกระจายอำนาจ - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-06-2562 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-06-2562 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒) - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-06-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-06-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-06-2562 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 30-05-2562 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-05-2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-05-2562 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ ๓R - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 07-05-2562 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 07-05-2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-05-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 07-05-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25