ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 32 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 17-05-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-05-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 02-05-2560 ประกาศ เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 04-04-2560 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-03-2560 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะภาชนะหรือที่รองรับมูลฝอย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 31-03-2560 ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ๓ เม.ย. - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-03-2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-03-2560 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-03-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานเทศบาลตำบลบันนังสตาด้วยความสุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-03-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานเทศบาลตำบลบันนังสตาด้วยความสุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-03-2560 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนเข้าเป็นศิษย์ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2560 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2560 ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาเช่าอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าเพื้นเมือง โดยวิธีประมูล - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2560 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-03-2560 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-03-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งทีี่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-02-2560 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-02-2560 เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14-02-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งเจ้าของหรือผู้ครองครอบอาคารเพื่อทำการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 06-02-2560 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 06-02-2560 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-02-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุกจริตคอรัปชั่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-02-2560 ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในท้องที่ ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ ๑๒ จังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-01-2560 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและลงทะเบียนพร้อมเพย์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-01-2560 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองศึกษา
 11-01-2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-01-2560 ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-12-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-12-2559 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37