ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 32 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 13-01-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการลงทะเบียนผู้สูงอายุ - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-01-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-01-2557 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร (ชุดที่ ๑ - ๔) - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-01-2557 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2557 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-01-2557 ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบันนังสตา พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์ม - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-01-2557 ประกาศการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ด้านงานสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนาชุมชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-12-2556 ประกาศ การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน - ฝ่ายกองการประปา
 27-12-2556 ประกาศ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-12-2556 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-12-2556 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายกองคลัง
 28-10-2556 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 28-10-2556 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ (รายใหม่) - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-10-2556 ประชาสัมพันธ์กระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ในการให้บริการของกองคลัง - ฝ่ายกองคลัง
 16-10-2556 ประกาศ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการฯ - ฝ่ายกองช่าง
 16-10-2556 ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 15-10-2556 ประกาศ กระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-10-2556 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-10-2556 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายบริหาร - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-09-2556 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-09-2556 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๕๖ ที่เหลือ และสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-07-2556 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-06-2556 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-06-2556 ประกาศงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 04-06-2556 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-05-2556 ประกาศการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-04-2556 ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิด ประจำปี 2556 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 23-04-2556 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-04-2556 ข่าวประชาสัมพันธ์การงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 18-04-2556 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาศที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖) - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37