ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 08-11-2555 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาศที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-10-2555 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ (รายใหม่) เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2555 การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-09-2555 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-07-2555 สรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ในรอบไตรมาศที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕) - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-07-2555 สรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ในรอบไตรมาศที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕) - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-06-2555 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-05-2555 ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครขอรับทุน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน - ฝ่ายกองศึกษา
 18-04-2555 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล องค์กร สื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบีด" สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-04-2555 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวดตามโครงการประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-04-2555 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เต้นแอโรบิค" - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 17-04-2555 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-04-2555 ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารแผงลอย เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 23-03-2555 เปิดรับสมัครสตรีลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-03-2555 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวทีประชาคม - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-02-2555 เปิดรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ปีการศึกษา 2555 - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-02-2555 ขยายเวลาการยื่นคำร้องขอถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด หรือนอกราชอาณาจักร ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-02-2555 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-02-2555 ประชาสัมพันธ์การเสนอแนวทางการปฏิบัติการข่าวสาร การดำเนินงานตามแนวทางศูนย์ยะลาสันติสุข ของจังหวัดยะลา - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-02-2555 ประชาสัมพันธ์การเสนอแนวทางการปฏิบัตการข่าวสาร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของกฎหมายพิเศษ หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-01-2555 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กรณีโทษและภัยของยาเสพติด - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-01-2555 ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของจังหวัดยะลา - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-01-2555 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในการขออนุมัติใช้น้ำประปา การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา การขอย้ายมาตรวัดน้ำ การชำระค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ - ฝ่ายกองการประปา
 20-01-2555 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ของการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/เคลื่อนย้ายอาคาร และการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน - ฝ่ายกองช่าง
 20-01-2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองศึกษา
 19-01-2555 ประกาศการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ด้านงานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-01-2555 เอกสารแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านภาษีและการขออนุญาตใหม่หรือต่อใบอนุญาต (การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร, การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ, การจัดตั้งตลาด, การประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ - ฝ่ายกองคลัง
 19-01-2555 ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-01-2555 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ในรอบไตรมาศที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-12-2554 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35