ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 10-01-2561 ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็กใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองศึกษา
 09-01-2561 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-01-2561 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 29-12-2560 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14-12-2560 รายงานผู้มารับบริการ (พรบ.อำนวยความสะดวก) ประจำเดือนธค.60 - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-12-2560 ข้อบังคับเทศบาลตำบลบันนังสตา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-12-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-12-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-11-2560 แจ้งการจ่ายน้ำประปา - ฝ่ายกองการประปา
 21-11-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองคลัง) - ฝ่ายกองคลัง
 13-11-2560 รายงานผู้มารับบริการ (พรบ.อำนวยความสะดวก) ประจำเดือนพย.60 - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-11-2560 ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-11-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การประมูลราคาเช่าอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าพื้นเมือง โดยวิธีประมูล - ฝ่ายกองคลัง
 30-10-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองการประปา
 20-10-2560 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 20-10-2560 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 19-10-2560 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-10-2560 รายงานผู้มารับบริการ (พรบ.อำนวยความสะดวก) ประจำเดือนตค.60 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2560 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ปี2560-2562) - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2560 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-10-2560 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-10-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-10-2560 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-10-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 27-09-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-08-2560 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-08-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งทีี่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-08-2560 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การจำหน่วยเลขประจำบ้าน ทะเบียนบ้านและย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-08-2560 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-08-2560 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35