ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 08-04-2559 ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-04-2559 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-04-2559 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-03-2559 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-03-2559 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน (ตลาดน้ำบ้านพรุ) - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-03-2559 สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้ถังก๊าซคอมโพสิตแทนถังเหล็ก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-03-2559 ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-03-2559 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-02-2559 ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองศึกษา
 28-01-2559 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอุจจาระร่วง - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 27-01-2559 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-01-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์ตำบล ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-01-2559 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-12-2558 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ คัดแยกขยะอันตรายในชุมชน - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 23-12-2558 ขอความร่วมมือคัดแยกขยะอันตราย และรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 22-12-2558 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-12-2558 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-11-2558 แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-11-2558 ขอเชิญผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร เข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-10-2558 ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายกองคลัง
 19-10-2558 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ (รายใหม่) - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-10-2558 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-10-2558 คู่มือปฏิบัติงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-10-2558 ยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-09-2558 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-09-2558 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-08-2558 ประกาศการประมูลราคาเช่าร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าพื้นเมือง โดยวิธีประมูล - ฝ่ายกองคลัง
 21-08-2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมภาพเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-08-2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-08-2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36