ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 24-08-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งทีี่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-08-2560 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การจำหน่วยเลขประจำบ้าน ทะเบียนบ้านและย้ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-08-2560 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-08-2560 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-08-2560 ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 04-08-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การประมูลราคาเช่าอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าพื้นเมือง โดยวิธีประมูล - ฝ่ายกองคลัง
 03-08-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งทีี่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-07-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-07-2560 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-07-2560 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 19-07-2560 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-07-2560 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองการประปา
 30-06-2560 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 09-06-2560 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-05-2560 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ในรอบไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-05-2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-05-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 02-05-2560 ประกาศ เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 04-04-2560 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-03-2560 ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะภาชนะหรือที่รองรับมูลฝอย - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 31-03-2560 ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ๓ เม.ย. - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-03-2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-03-2560 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-03-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานเทศบาลตำบลบันนังสตาด้วยความสุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-03-2560 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานเทศบาลตำบลบันนังสตาด้วยความสุจริต - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-03-2560 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนเข้าเป็นศิษย์ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2560 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2560 ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาเช่าอาคารร้านค้าชุมชนและแสดงสินค้าเพื้นเมือง โดยวิธีประมูล - ฝ่ายกองคลัง
 06-03-2560 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38