ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 36 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 24-01-2555 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในการขออนุมัติใช้น้ำประปา การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา การขอย้ายมาตรวัดน้ำ การชำระค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ - ฝ่ายกองการประปา
 20-01-2555 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ของการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/เคลื่อนย้ายอาคาร และการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน - ฝ่ายกองช่าง
 20-01-2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองศึกษา
 19-01-2555 ประกาศการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ด้านงานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-01-2555 เอกสารแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านภาษีและการขออนุญาตใหม่หรือต่อใบอนุญาต (การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร, การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ, การจัดตั้งตลาด, การประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ - ฝ่ายกองคลัง
 19-01-2555 ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-01-2555 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ในรอบไตรมาศที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-12-2554 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-12-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาทำเวที - ฝ่ายกองช่าง
 21-12-2554 การจัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-12-2554 ประกาศการตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ - ฝ่ายกองช่าง
 08-12-2554 ประกาศ การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 30-11-2554 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา (เฉพาะราย) - ฝ่ายกองศึกษา
 30-11-2554 ข่าวประชาสัมพันธ์การต่อต้านการลอบทำร้ายแม่พิมพ์ของชาติ - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-11-2554 ประกาศเตือนภัยน้ำท่วม - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-11-2554 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษายะลารักในหลวง - ฝ่ายกองศึกษา
 16-11-2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ให้โควต้าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองศึกษา
 16-11-2554 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนการศึกษายะลารักในหลวง" ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 11-11-2554 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ฝ่ายกองคลัง
 04-11-2554 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา - ฝ่ายกองศึกษา
 25-10-2554 ประกาศ ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ - ฝ่ายกองช่าง
 07-10-2554 ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-10-2554 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-10-2554 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-10-2554 สรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ในรอบไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔) - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-09-2554 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานภายในศูนย์พัฒนาฝึกมือแรงงานจังหวัดยะลา รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-09-2554 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ - ฝ่ายกองคลัง
 24-08-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน ระยะที่สอง - ฝ่ายกองช่าง
 23-08-2554 ประกาศ การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเนินชะลอความเร็ว จำนวน ๖ จุด - ฝ่ายกองช่าง
 22-08-2554 ประกาศ การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก - ฝ่ายกองช่าง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37