ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 04-01-2562 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคม ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 04-01-2562 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ การงดใช้โฟม และงดใช้ถุงพลาสติก - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 03-01-2562 กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-01-2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-12-2561 ประชาสัมพันธ์ข่าวกรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-12-2561 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-12-2561 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-12-2561 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ การคำนวณเงินทดแทนกรณีต่าง ๆ ของกองทุนเงินทดแทน - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-12-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-12-2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-12-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนธค.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-12-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 06-12-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 20-11-2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-11-2561 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-11-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนพย.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-11-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งรายละเอียดและช่องทาบการเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-10-2561 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๔ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-10-2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-10-2561 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-10-2561 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-10-2561 ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-10-2561 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-10-2561 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-10-2561 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ - ฝ่ายกองคลัง
 14-10-2561 สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการ ตามพรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 2561 - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-10-2561 รายงานผู้มารับบริการ(พรบ.อำนวยควาามสะดวก) ประจำเดือนตค.61 - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-10-2561 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-10-2561 ประชาสัมพันธ์กฎหมาย เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดประเภทของเรือประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอเปลี่ยนประเภทเรือฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติฯ - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-10-2561 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30