ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 16-03-2566 ประวัติความมาของหอฬิกาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 16-03-2566 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 14-03-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-03-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 10-03-2566 สื่อประชาสัมพันธ์ 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-03-2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-03-2566 คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-03-2566 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายกองการประปา
 07-03-2566 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-03-2566 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย​ พ.ศ.​ 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-03-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-03-2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-02-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-02-2566 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-02-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-02-2566 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-02-2566 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-02-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-02-2566 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-02-2566 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-02-2566 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 - ฝ่ายกองการประปา
 03-02-2566 โครงการห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-02-2566 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งรายละเอียดและช่องทางการเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) - ฝ่ายสำนักปลัด
 01-02-2566 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 31-01-2566 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 9/2 หลักสูตร 6 เดือน โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 30-01-2566 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-01-2566 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-01-2566 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2566 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-01-2566 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-01-2566 วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38