ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 27-04-2563 ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้นกันยาเสพติด - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-04-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) - ฝ่ายสำนักปลัด
 24-04-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-04-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2563 คำสั่งเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2563 คำสั่งเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2563 คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา (เพิ่มเติม) - ฝ่ายสำนักปลัด
 09-04-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-04-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา (ครั้งที่ ๒) - ฝ่ายกองศึกษา
 27-03-2563 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ และให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ - ฝ่ายสำนักปลัด
 27-03-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ขอหยุดประกอบกิจการตลาดนัดบันนังสตาทุกวันพุธ - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-03-2563 ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงคืจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฮ.ศ. ๑๔๔๑) แจ้งยืนยันการเดินทาง ยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 25-03-2563 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง บริษัท เน็ตมาร์ท ทัวร์ จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-03-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-03-2563 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ฝ่ายสำนักปลัด
 18-03-2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง - ฝ่ายสำนักปลัด
 16-03-2563 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่งดออกจากบ้าน และสวมหน้ากากอนามัย - ฝ่ายสำนักปลัด
 12-03-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ฝ่ายสำนักปลัด
 11-03-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-03-2563 ลานกีฬาศูนย์ออกกำลังกายของเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองศึกษา
 21-02-2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 20-02-2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ฝ่ายสำนักปลัด
 07-02-2563 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-02-2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-02-2563 คู่มือการปฏิบัติงาน - ฝ่ายสำนักปลัด
 23-01-2563 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-01-2563 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-01-2563 กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 17-12-2562 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา - ฝ่ายสำนักปลัด
 13-12-2562 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ (รอบที่ ๑) - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30