ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
 16-09-2556 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 06-09-2556 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๕๖ ที่เหลือ และสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-07-2556 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ - ฝ่ายสำนักปลัด
 21-06-2556 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายสำนักปลัด
 19-06-2556 ประกาศงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 04-06-2556 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-05-2556 ประกาศการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ฝ่ายสำนักปลัด
 26-04-2556 ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิด ประจำปี 2556 - ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 23-04-2556 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-04-2556 ข่าวประชาสัมพันธ์การงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว - ฝ่ายกองการประปา
 18-04-2556 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาศที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖) - ฝ่ายสำนักปลัด
 10-04-2556 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 02-04-2556 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น - ฝ่ายสำนักปลัด
 28-03-2556 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเวทีประชาคม - ฝ่ายสำนักปลัด
 15-03-2556 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 05-03-2556 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-02-2556 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแผ่นดินไหว การป้องกันอัคคีภัย การเอาตัวรอดจากอุทกภัย วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย และคำแนะนำในการใช้ก๊าซหุงต้มให้ปลอดภัย - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2556 ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบันนังสตา พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์ม - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2556 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ของการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/เคลื่อนย้ายอาคาร และการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน - ฝ่ายกองช่าง
 08-01-2556 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2556 ประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน และเอกสารแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านภาษีและการขออนุญาตใหม่หรือต่อใบอนุญาต (การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร, การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ, การจัดตั้งตลาด, การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - ฝ่ายกองคลัง
 08-01-2556 ประกาศการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ด้านงานสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนาชุมชน - ฝ่ายสำนักปลัด
 08-01-2556 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในการขออนุมัติใช้น้ำประปา การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา การขอย้ายมาตรวัดน้ำ การชำระค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ - ฝ่ายกองการประปา
 07-01-2556 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายสำนักปลัด
 04-01-2556 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ - ฝ่ายกองการประปา
 04-01-2556 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผู้มาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล รอบไตรมาศที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕) - ฝ่ายสำนักปลัด
 03-01-2556 ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖ - ฝ่ายกองคลัง
 04-12-2555 ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 - ฝ่ายกองคลัง
 03-12-2555 ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา - ฝ่ายสำนักปลัด
 22-11-2555 ข่าวประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35