ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 35 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียด :
                ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ออกประกาศ  เรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  ๒๕๕๗  โดยให้ผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน  คือ  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  ที่ดิน  ป้าย  ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา  จังหวัดยะลา  อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์เพื่อแสดงรายการชำระภาษี  ประจำปี  ๒๕๕๗  โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  งานพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลบันนังสตา
     ทั้งนี้  ทางเทศบาลฯ  ได้แนบไฟล์ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการยื่นแบบชำระเงินค่าภาษี  ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ  ประจำปี  ๒๕๕๗  มาพร้อมนี้ด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 6 ธันวาคม 2556