ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวดตามโครงการประกวดเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย
รายละเอียด :
                ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระสมดังเจรนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  จึงจัดให้มีการประกวดบทเรียงความของนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปขึ้น  เพื่อสะท้อนทัศนคติ  ความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบของบทเรียงความเชิงสร้างสรรค์  อันจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตยในทุกระดับ  เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทเรียงความทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเข้าประกวดตามประเภทกลุ่มที่กำหนด  ภายในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕  ผู้ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่  และเกียรติบัตรของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 527.00 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2555