ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 16 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
รายละเอียด :
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานและในชุมชน และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบันนังสตา
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2563