ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเภท
รายละเอียด :
      ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 60 กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาได้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 121 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเภท ในส่วนของจังหวัดยะลา รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 514.78 KB
      2.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือนายกเทศมนตรีนคร (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 490.99 KB
      3.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหรือนายกเทศมนตรีเมือง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 486.08 KB
      4.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือนายกเทศมนตรีตำบล (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 495.52 KB
      5.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 521.09 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 8 ตุลาคม 2563