ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งรายละเอียดและช่องทาบการเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รายละเอียด :
                ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการตอบแบบประเมิน  สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  หมายถึง  บุคล  นิติบุคคล  บริษัทเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลบันนังสตา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อันประกอบด้วย  ผู้เสียภาษี  ผู้ขอรับสวัสดิการต่าง ๆ  ผู้ขออนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ  บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง  บริษัทผู้ได้รับการคัดเลือก  โรงเรียนในสังกัด  และผู้มาขอรับบริการติดต่อในเรื่องอื่น ๆ  โดยกำหนดระยะเวลาในการเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบประเมินให้เสร็จสิ้น  ภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นั้น
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  ตอบแบบประเมินภายในเวลาที่กำหนด
          จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 903.99 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561