ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กฎหมาย เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดประเภทของเรือประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอเปลี่ยนประเภทเรือฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติฯ
รายละเอียด :
                ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  กรมเจ้าท่าได้มีการออกอนุบัญญัติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  จำนวน  ๔  ฉบับ  ดังนี้
          ๑.  ประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง  การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๖๑
          ๒.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนดประเภทของเรือประมง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑
          ๓.  ระเบียบกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ  การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร  การขอโอนกรรมสิทธิ์  การแจ้งงดใช้เรือ  และการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ  สำหรับเรือประมงเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ  พ.ศ.  ๒๕๖๑
          ๔.  ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ  ในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ  เพื่ออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ  พ.ศ.  ๒๕๖๑
          ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายดังกล่าว  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบมานี้                                                                   
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.61 MB
      2.ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.72 MB
      3.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.33 MB
      4.ระเบียบกรมเจ้าท่าฯ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 8.98 MB
      5.แบบคำร้อง เรื่อง ของดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 399.25 KB
      6.แบบใบรับแจ้งการงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 710.62 KB
      7.แบบคำขอเคลื่อนย้ายเรือ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 345.44 KB
      8.ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรือฯ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 657.55 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 8 ตุลาคม 2561