ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒)
รายละเอียด :
                ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  ในปีงบประมาณ  พ.ศ  ๒๕๖๒  รอบ  ๖  เดือน  ในเดือนเมษายน  และรอบ  ๑๒  เดือน  ในเดือนตุลาคม  ให้สำนักงาน  ป.ป.ช.  ทราบนั้น
               บัดนี้  เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ  รอบ  ๖  เดือน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในระบบ  E-Plannacc  ภายในเดือนเมษายน  ๒๕๖๒  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงได้จัดทำรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติรอบ  ๖  เดือน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้ 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 966.79 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2562