ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท และกฎหมายการกระจายอำนาจ
รายละเอียด :
      ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้รวบรวมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท และกฎหมายการกระจายอำนาจ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนและผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประโยชน์ โดยประกอบด้วย.- ๑. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ๒. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ๔. พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕. พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ๖. พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ๘. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๐. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 365.26 KB
      2.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 185.84 KB
      3.พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 316.39 KB
      4.พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 186.14 KB
      5.พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 263.72 KB
      6.พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 181.43 KB
      7.พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 175.74 KB
      8.พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 171.32 KB
      9.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 238.86 KB
      10.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 164.78 KB
      11.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 6.82 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 2562