ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 33 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
      ด้วยสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 117 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยได้วางระเบียบไว้ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ สภาเทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา พ.ศ. 2563 ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา พ.ศ. 2563 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2563