ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลบันนังสตา
รายละเอียด :
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ว 8963 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่องแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม//ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการสาธารณะอำนวยความสะดวกพร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการ นั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลบันนังสตา รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 523.08 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 24 ตุลาคม 2566