ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
 03-10-2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) - ฝ่ายกองคลัง
 04-09-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 04-09-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 08-08-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบูรณะรักษ์ ๓ - ฝ่ายกองคลัง
 03-08-2561 ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-08-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-08-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 01-08-2561 ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่ ๑ - ฝ่ายกองคลัง
 31-07-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ - ฝ่ายกองคลัง
 13-07-2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-07-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 29-06-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกถนนเมืองใหม่ ๑ - ฝ่ายกองคลัง
 27-06-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ฝ่ายกองคลัง
 25-06-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเสารีด ริมแม่น้ำปัตตานี - ฝ่ายกองคลัง
 04-06-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 04-06-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 15-05-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 10-05-2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงอาหารและโรงครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา - ฝ่ายกองคลัง
 03-05-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-05-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-04-2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 04-04-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 03-04-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 09-03-2561 ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 09-03-2561 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 05-03-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 02-02-2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
 02-02-2561 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ - ฝ่ายกองคลัง
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19