ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด :
                ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา  เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยทางเทศบาลจะรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิผู้สูงอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ผู้สูงอายุรายใหม่  และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะต้องมาลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเอง  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  ระหว่างวันที่  ๑-๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ในวันเวลาราชการ  และเทศบาลตำบลบันนังสตาจะพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  พ.ศ. ๒๕๕๒  พร้อมทั้งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ทราบในวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
          โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการรับลงทะเบียนได้จากเอกสารที่แนบมานี้นะค่ะ  หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๓๒๘-๙๕๖๓  ต่อ  ๑๐๗  งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 717.50 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 7 ตุลาคม 2554