ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา  จะจัดโครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2554-2556  ขึ้นในวันอังคาร  ที่  18  พฤษภาคม  2553  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบสภาพปัญหาความต้องการของทุกภาคส่วน  พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา  ในการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาในการจัดทำแผนฯ  และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ได้ครอบคุลมในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลฯ  จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการฯในวันและเวลาดังกล่าว  ซึ่งท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม 2553