ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียด :
                ตามที่  เทศบาลตำบลบันนังสตาได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบันนังสตา  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ประจำปี  ๒๕๖๓  และได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  นั้น
               บัดนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ได้เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบันนังสตา  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ...  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงขอประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบันนังสตา  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แนบท้ายประกาศนี้
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 11.04 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2563