ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด :
               เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน  ได้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID - ๑๙)  หลายจังหวัด  ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดจากคนสู่คนโดยตรง  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID - ๑๙)  แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบันนังสตา  อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ใกล้ชิดและสังคมรอบข้างโดยรวม  อีกทั้งเป็นการสนองตอบต่อแนวทาง  มาตรการเฝ้าระวังและวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID - ๑๙)  ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอกำหนดการปิดภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๒  ระหว่างวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๓  และเปิดภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 823.06 KB
ฝ่าย : กองศึกษา
เมื่อวันที่ : 8 เมษายน 2563