ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ขอหยุดประกอบกิจการตลาดนัดบันนังสตาทุกวันพุธ
รายละเอียด :
                สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (Covid - ๑๙)  ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย  (ฉบับที่  ๓)  มีแนวโน้มการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๕ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นายอำเภอบันนังสตา  ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอบันนังสตา  ในคราวประชุมฯ  เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  ขอประกาศให้ผู้ประกอบการทราบว่า  ให้หยุดประกอบกิจการตลาดนัดบันนังสตาทุกวันพุธ  โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธ  ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทศบาลจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบอีกครั้ง
               จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ขอหยุดประกอบกิจการตลาดนัดบันนังสตาทุกวันพุธ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 370.13 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 27 มีนาคม 2563