ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
รายละเอียด :
                ตามที่จังหวัดยะลาแจ้งว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้แจ้งยกระดับการบริการภาครัฐ  ระยะที่  ๒  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ตามแผนงานที่  ๑  การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน  ระยะที่  ๒  ในเป้าหมายในการลดขึ้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐ - ๕๐  และเป็นการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน  อ่านเข้าใจง่าย  นั้น
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามกระบวนงานที่ส่วนกลาง  (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  เป็นผู้อนุญาต  จำนวน  ๔  กระบวนงาน  เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและใช้ประโยชน์  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561