ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๔
รายละเอียด :
              ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗  เห็นชอบให้วันที่  ๗-๑๔  มกราคม  ของทุกปีเป็นสับดาห์รณรงค์  สำรวจ  ซ่อม  และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรวจน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 
           ดังนั้นทางเทศบาลฯ  จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ในการสำรวจความต้องการในครั้งนี้ด้วย  และขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าให้มากที่สุด  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2554