ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด :
               ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดยะลา  เรื่อง  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๓๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๔  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบันนังสตา  ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ในวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
          ซึ่งจะรับสมัครระหว่างวันที่  ๗ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมานี้นะค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.43 MB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 805.05 KB
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.62 MB
      4.ไฟล์แนบที่ 4 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 2 พฤษภาคม 2556