ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศอำเภอบันนังสตา เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
รายละเอียด :
      ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต โดยบุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินห้าพันบาท หากเป็นการขายทอดตลาด หรือค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต หรือต่อใบอนุญาตในปี 2567 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบอาชีพดังกล่าว ณ งานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) พร้อมนำเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมใบประกอบธุรกิจ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ทำการค้า หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของสถานที่ทำการค้าหรือสัญญาเช่า 6. ใบอนุญาตจากกรมศิลปากร กรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาด หรือค้าของเก่า ประเภท โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิบปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 7. ใบอนุญาตเดิม (กรณีขอต่อใบอนุญาต) รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศอำเภอบันนังสตา เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 375.73 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 28 กันยายน 2566