ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียด :
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนที่สนใจได้รับทราบและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 482.25 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2560