ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
รายละเอียด :
     

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  หมวด  ๑๐  การตรวจเงินข้อ  ๑๐๑/๑  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ  นั้น

          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ไตรมาสที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยสามารถดาวน์ไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 254.29 KB
      2.งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 956.11 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 3 ตุลาคม 2561