ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และแนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ
รายละเอียด :
      ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564Z เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง ให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายประเทศ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.เรื่อง ให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการตามมตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.03 MB
      2.เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) ฯลฯ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30 มีนาคม 2564