ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 5 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)
รายละเอียด :
                ตามที่จังหวัดยะลาแจ้งว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  ได้รับแจ้งจากสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เห็นชอบหลักการแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  (เพิ่มเติม)  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘  อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน  ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีแผนในการจัดทำโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นโฐานระดับพื้นที่  เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ  จำนวน  ๒๕  ลุ่มน้ำ  (โครงการระยะที่  ๑  ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ  และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทางและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต  โดยกำหนดคาบเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคสำหรับครัวเรือน  และการใช้น้ำในภาคการเกษตร  การผลิตและการบริการจากสถานประกอบการ  พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๖๒  และเนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือน  และสถานประกอบการทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศโดยใช้  Tablet  เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล  ซึ่งจำเป็นต้องใช้อาสาสมัคร  เครือข่ายภาคประชาชนเป็นจำนวนมากในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว  ให้ประชาชนในพื้นได้รับทราบ  และให้ความร่วมมือกับอาสามัคร  และเครือข่ายภาคประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
               จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน             
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.แผนการดำเนินงาน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 20 มีนาคม 2562