ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง แจ้งรายละเอียดและช่องทางการเข้าสู่ระบบ เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รายละเอียด :
                ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการตอบแบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  หมายถึง  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัทเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ  ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลบันนังสตา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบประเมินให้เสร็จสิ้น  ภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  นั้น
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  ตอบแบบประเมินภายในเวลาที่กำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 659.39 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 7 พฤษภาคม 2562